București, România
+40787695055 / +40772058224
office@unyouthdelegate.ro

MANIFESTUL TINERILOR PENTRU COMUNITĂȚI SUSTENABILE

MANIFESTUL TINERILOR PENTRU COMUNITĂȚI SUSTENABILE

Tinerii militează pentru comunități durabile, care să fructifice perspective sustenabile și să fie orientate spre forme de progres sănătoase și performante. În societatea noastră, conceptul de sustenabilitate este unul tânăr, încă neintegrat pe deplin în mentalul colectiv și în perspectivele comunitare. Ne aflăm într-un context electoral dominat de apropierea alegerilor locale, iar candidații își asumă multiple țeluri și programe administrative ambițioase. Cu toate acestea, ei ignoră adesea Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și nu integrează Agenda 2030 a ONU sau prioritățile incluse în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 în vizorul țelurilor pe care le setează în campania electorală.

Totuși, aspectele menționate mai sus reprezintă temeliile unui progres eficient și fezabil, adaptat la standardele globale. În acest sens, Guvernul României va contura, în următoarea perioadă de programare a fondurilor europene, Programul Operațional Dezvoltare Durabilă și Programul Operațional Tranziție Justă, mecanisme de finanțare deosebit de utile pentru administrațiile publice locale care își doresc să adopte măsuri și direcții de acțiune mizând pe perspective sustenabile. Ne dorim ca acest context electoral să ducă la fructificarea acestui potențial, iar viitorii responsabili de administrații publice locale să conștientizeze nevoia reală de a investi în dezvoltare durabilă.

Conform consultării pe care o derulăm în această perioadă cu sute de tineri din întreaga țară, 49% dintre respondenți sunt de părere că în comunitățile lor nu sunt depuse eforturi consistente pentru a consolida conceptul de dezvoltare durabilă, iar 16,1% consideră că nu a fost remarcat niciun progres. Tinerii înțeleg caracterul indispensabil al perspectivelor durabile și, în consecință, militează pentru conștientizarea priorităților reale ce se impun în momentul de față, sub egida unor demersuri sustenabile. Astfel, pornind de la dorința de a reprezenta o voce a tinerilor în perioada campaniei electorale, le solicităm public tuturor candidaților la funcțiile administrației publice locale și județene să își asume un angajament față de următorul deziderat:

1. Fără sărăcie

 • Voi asigura servicii publice de asistență socială pentru persoanele care nu dispun de o situație financiară adaptată standardelor generale de trai;
 • Voi eradica sărăcia extremă și o voi reduce substanțial pe cea relativă;
 • Voi încuraja crearea de noi locuri de muncă, prin facilitarea dezvoltării unor afaceri de către administrația publică locală, în comunitatea reprezentată;
 • Voi găsi sau furniza spații de locuit și cantine pentru persoanele fără adăpost;
 • Voi investi în elevii și studenții care se confruntă cu o condiție materială precară, prin burse de studiu și alte facilități.

2. Foamete zero

 • Voi introduce programe de masă caldă pentru persoanele care se confruntă cu foametea, incluzând copii și persoane din medii defavorizate;
 • Voi încuraja practicile agricole reziliente, investind în producția locală;
 • Voi susține producătorii locali în adaptarea la secetă, inundații sau alte condiții climatice nefavorabile;

3. Sănătate și bunăstare

 • Voi investi prioritar în facilitățile necesare centrelor medicale din comunitatea administrată, precum și în atragerea profesioniștilor în aceste centre;
 • Voi identifica surse de finanțare și programe de prevenție, screening și tratament  pe care să le implementez în comunitate;
 • Voi contribui la dezvoltarea măsurilor de conștientizare și educație medicală asupra unor teme de sănătate publică în rândul tinerilor, prin ateliere și campanii de informare;
 • Mă voi asigura că nici un lucrător în domeniul medical nu duce lipsa materialelor de protecție pe durata pandemiei cu SARS-CoV 2; 
 • Voi asigura măști, dezinfectanți și alte materiale necesare prevenirii infectării cu COVID-19 în spațiile publice;
 • Voi susține inițiative și campanii de prevenire a bolilor transmisibile și netransmisibile, de limitare a consumului de droguri și abuz de substanțe;
 • Voi încuraja și implementa programe destinate sănătății mintale. contribuind la diminuarea stigmei construită în jurul acestui subiect;

4. Educație de calitate

 • Îmi voi direcționa eforturile către investiții masive în infrastructura școlară și în digitalizarea unor servicii școlare;
 • Voi acorda burse de studiu, de merit și de performanță beneficiarilor primari ai actului educațional;
 • Voi combate fenomenul abandonului școlar și voi sprijini financiar elevii aflați în situații delicate pe plan material, care le periclitează parcursul educațional;
 • Voi fi un factor activ implicat în viața educațională din comunitatea mea, participând activ la întrunirile organismelor decizionale ale instituțiilor de învățământ;
 • Voi achiziționa, din bugetul public, dispozitive pentru elevii și studenții care nu au acces la cursurile online;
 • Voi crea spații și perspective incluzive în comunitățile școlare, pentru ca fiecare beneficiar al actului educațional, indiferent de grupul etnic, social și regional de apartenență, să se identifice în contextul școlar;
 • Voi colabora activ cu școlile/universitățile din comunitatea reprezentată, pentru a facilita parteneriatul cu mediul privat (în vederea oportunităților de practică) și non-guvernamental (pentru conturarea de noi viziuni și proiecte);
 • Mă voi asigura că reprezentanții elevilor și studenților sunt consultați în permanență în măsurile de interes pentru parcursul lor educațional;
 • Voi contribui la dezvoltarea universităților din comunitatea reprezentată (în cazul în care acestea există) în contextul internațional.

5. Egalitate de gen

 • Voi combate orice formă de abuz împotriva femeii;
 • Mă voi asigura că egalitatea de gen este o prioritate pe piața muncii în localitatea mea, precum și eliminarea disparităților salariale;
 • Voi milita pentru reprezentarea activă a femeilor și a tinerelor în sectorul public, prin accesul la oportunități egale în serviciile administrative.

6. Apă curată și sanitație

 • Voi asigura accesul populației la apă curată, în conformitate cu standardele de calitate impuse de legislație;
 • Voi monitoriza și mă voi asigura că infrastructura sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare este funcțional ăși conformă cu nevoile comunității;
 • Voi depune eforturile necesare pentru ca accesul la apă curată și sanitație să ajungă inclusiv în zonele defavorizate ale comunității.

7. Energie curată și la prețuri accesibile

 • Voi stimula utilizarea surselor de energie regenerabilă, în special în domeniul administrației publice;
 • Voi investi în infrastructură energetică eficientă și în asigurarea securității energetice;
 • Voi valorifica resursele naturale locale și voi atrage fonduri pentru implementarea sistemelor energetice alternative; 

8. Muncă decentă și creștere economică

 • Voi susține egalitatea de șanse în concursurile pentru locuri de muncă în sectorul public;
 • Voi investi în formarea profesională a tinerilor;
 • Voi combate, sub diversele ei forme, sclavia modernă;
 • Mă voi asigura că turismul beneficiază de o promovare conformă;
 • Voi colabora cu agenții economici pentru ca persoanele care întreprind activități profesionale în comunitatea mea să beneficieze de standardele conforme;
 • Voi stimula libera inițiativă în afaceri și voi facilita accesul tinerilor pe piața antreprenorială.

9. Industrie, inovație și infrastructură

 • Mă voi asigura că procesul de industrializare adoptă o formă durabilă și incluzivă;
 • Voi stimula inovația sustenabilă și o voi aplica intens la nivelul administrației publice locale;
 • Voi încuraja dezvoltarea în domeniile tehnologic și științific, materializând acest lucru prin investiții în tehnologii inovatoare; 
 • Voi combate prin măsuri coerente poluarea aferentă acestor demersuri.

10. Inegalități reduse

 • Voi contribui la remedierea decalajelor dintre comunitatea mea și alte localități;
 • Voi stimula integrarea pe piața muncii și în viața socială a persoanelor și tinerilor care aparțin unor minorități de orice natură sau grupuri dezavantajate;
 • Voi combate excluziunea socială și formele de segregare în instituții de învățământ, medii profesionale și alte domenii ale activității publice;
 • Voi combate discriminarea prin acțiuni coerente și măsuri strategice.

11. Orașe și comunități durabile

 • Mă voi asigura că membrii comunității își permit locuințe decente și condiții bune de trai;
 • Voi combate birocrația și cutumele administrative nocive;
 • Voi utiliza tehnologiile digitale pentru a fructifica conceptul de „Smart City/Village”, facilitând accesul tinerilor la servicii publice;
 • Voi valorifica spectrul cultural al comunității reprezentate, investind în infrastructură care să permită dezvoltarea acestui sector;
 • Voi evalua riscurile geografice ce pun în pericol patrimoniul construit al comunității și voi acționa în consecință.

12. Consum și producție responsabile

 • Voi implementa măsuri de prevenție și reducere a deșeurilor, de reciclare și reutilizare a bunurilor;
 • Voi încuraja tranziția către economia circulară, încurajând practicile sustenabile în cadrul companiilor și afacerilor locale;
 • Voi realiza achiziții publice verzi;
 • Voi investi în infrastructura necesară colectării selective a deșeurilor.

13. Acțiune în domeniul schimbărilor climatice

 • Voi supraveghea și combate poluarea industrială masivă;
 • Voi crește capacitatea de adaptare la efectele variațiilor climatice;
 • Voi stimula prin resurse unitățile economice care își asumă în activitățile lor combaterea fenomenelor periculoase din spectrul climatic/de mediu.

14. Viața acvatică

 • Voi asigura normele și voi încuraja pescuitul durabil;
 • Voi ocroti ecosistemele acvatice.

15. Viața terestră

 • Voi contribui la protejarea solului de eroziune, degradare și poluare, gestionând terenurile în mod durabil;
 • Voi asigura implementarea măsurilor necesare pentru conservarea biodiversității, a spațiilor verzi, parcurilor, rezervațiilor naturale și pădurilor.
 • Voi monitoriza și combate tăierile ilegale de arbori și voi întreprinde activități de reîmpădurire;

16. Pace, justiție și instituții eficiente

 • Voi milita pentru respectarea  drepturilor copilului, prin servicii eficiente de asistență socială;
 • Voi asigura servicii publice de asistență socială performante;
 • Voi promova multiculturalismul, multilateralismul și diversitatea socială;
 • Voi asigura procese decizionale incluzive, responsabile, reprezentative și bazate pe participarea tinerilor;
 • Voi reprezenta un pilon al combaterii conflictelor și voi cultiva un spirit pacifist în societatea locală;
 • Mă voi asigura că instituțiile publice din comunitatea reprezentată de către mine lucrează eficient în beneficiul cetățenilor.

17. Parteneriat pentru realizarea obiectivelor

 • Voi promova parteneriatul public-privat-comunitar pentru îndeplinirea acestor obiective;
 • Voi asigura o legătură permanentă cu instituțiile publice locale, cetățenii și mediul ONG, în vederea implementării direcțiilor de acțiune de mai sus;
 • Voi integra parteneriatele internaționale în viața comunității;
 • Voi miza pe viziunea generației tinere și pe dorința acestora de a deveni vectori ai schimbării și ai construirii unor perspective complexe de dezvoltare durabilă.

Fructificând premisele de mai sus și valorificând toate aspectele subliniate în cadrul acestui manifest, Delegații de Tineret ai României la ONU, Ana Bălan și Răzvan Foncea, le solicită candidaților la alegerile locale să devină promotori activi ai Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și să își asume public implementarea acestora prin măsuri concrete în cazul în care vor fi aleși.

 

@2020 Delegații de Tineret ai României la ONU